Categorieën
Verkeer

Eis je wandel- en fietsruimte op

Een van de redenen dat de belangenvereniging is opgericht, is de wens om weer een winkelcentrum te krijgen dat voor alle buurtbewoners toegankelijk is. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor de fietsers en voetgangers die het centrum zullen gaan bezoeken. Gemiddeld leggen wij Nederlanders een fietsafstand van 2.18 km af om boodschappen te doen. Het winkelcentrum is zelfs vanaf de meest afgelegen plek in de Weezenhof met nog geen kilometer afstand dus vlot te bezoeken op de fiets. Het zou daarom min of meer logisch moeten zijn dat men bij de aanleg van het terrein rekening houdt met de zowel de toegankelijkheid als de parkeergelegenheid van allerlei soorten tweewielers.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat met alle verkeersdeelnemers rekening wordt gehouden zien we aan de trend om overal deelscooters te plaatsen. Die worden, om promotionele redenen uiteraard, op de meest zichtbare plekken geplaatst. Dat dit niet voor iedereen even fijn is blijkt wel uit de gevolgen voor de verkeersstromen. Voetgangers die om de scooters heen moeten lopen betreden vaak zonder omkijken het fietspad: dat zorgt voor af en toe een bijna-ongeluk, maar echte ongelukken zijn ons gelukkig nog niet bekent. Slechtziende of zelfs blinde mensen worden geholpen de route te volgen door zogenaamde ribbelstenen, maar als daar deelscooters slordig op staan geparkeerd, is het voor hen uiteraard extra vervelend. Dat is duidelijk te zien op de foto die is bijgevoegd op de recent gestarte petitie: bezoekers van het zwembad of buurthuis in de Meijhorst zullen verder weg moeten parkeren als gevolg van deze wildparkeerders.

Dus wie zich er ook aan ergert, klimt in de pen, eh, klikt op de petitie (en bevestigt de e-mail) zodat deze dwaling gecorrigeerd kan worden. Als de gebruikers van deze deelscooters niet duidelijk naar een eigen parkeerplek gedirigeerd worden, bijvoorbeeld doordat de bedrijven er consequenties voor hen aan verbinden, lonkt er hetzelfde toekomstige schrikbeeld als dat van deelfietsen en blijft er van de geclaimde milieuwinst niets over.

Categorieën
Nieuws Uncategorized

Verslag hoorzitting

Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden tussen de Belangenvereniging Weezenhof en de gemeente over de het bezwaarschrift dat ingediend was naar aanleiding van het besluit van 9 december 2022. Voor een volledige verslaglegging van de hoorzitting, lees verder via deze link.

Categorieën
Nieuws

Raadsleden uitgenodigd

Om de gemeenteraadsleden te informeren over de massaliteit van bouwplannen, de hoogte en de positie van het gebouw, het aantal appartementen en de daaruit voortvloeiende parkeerproblemen zijn ze op 16 maart door de belangenvereniging uitgenodigd. Een blik op de werkelijke situatie zegt wellicht meer dan duizend woorden. Lees hier de uitnodiging.

Categorieën
Nieuws

Bezwaarschift WOO ontvangen

De gemeente heeft op 15 januari 2023 ons bezwaarschrift m.b.t. het WOO antwoord ontvangen. Hier kunt u de ontvangstbevestiging lezen.

Categorieën
Nieuws

Bezwaarschrift WOO-verzoek

De belangenvereniging constateert dat op een aantal
onderdelen van de reactie op ons WOO-verzoek de bijbehorende stukken met motivatie missen. Wat missen we?

 1. Het verslag van de eerste besloten vergadering van de Commissie Beeld-Kwaliteit (Cie BK).
 2. Helderheid over de inconsistentie in de advisering door de Cie BK.
 3. Informatie over het voortraject, voorafgaand aan de opstelling van een anterieure overeenkomst (AOK)
 4. Informatie over de keuze van de aantallen woningen en over een noodwinkel voor supermarkt LIDL.
 5. Een inzichtelijke onderbouwing van parkeerbehoefte en parkeerdruk.
 6. Een toereikende onderbouwing van windturbulentie, geluidsdruk en de luchtkwaliteit.

Daarom sturen we dit bezwaarschrift.

Categorieën
Nieuws

Reactie WOO verzoek

Op 9 december heeft de belangenvereniging een antwoord gekregen van de gemeente, op de door ons verstuurde Woo-verzoek (de Wet Open Overheid).

Om het zoeken en verwijzen enigszins te vergemakkelijken is hieronder een chronologisch overzicht van de verstrekte informatie gegeven, alsmede de paginanummer waarop het desbetreffende stuk begint in dit verzameldocument (het downloaden van deze 261 pagina’s kan even duren, het is ongeveer 54Mbyte groot).

2019

 • 27 februari, blz. 82: E-mail projectontwikkelaar over gesprek op 23 januari 2019.
 • 11 juni, blz. 74: Reactie gemeente op brief Bewonersplatform Weezenhof.

2020

 • 29 juni, blz. 92: Besluitenlijst herontwikkeling Winkelcentrum Weezenhof.
 • 5 oktober 5, blz. 6: Bijlage 3, Advies van Commisie Beeldkwaliteit.

2021

 • 3 februari, blz 226: Eerste concept AOK (Anterieure OvereenKomst)
 • 11 februari, blz 222: E-mail bespreking AOK.
 • 16 februari, blz 218: E-mail bespreking AOK.
 • 25 februari, blz 88: Stand van zaken en bespreekpunten..
 • 1 maart, blz. 86: Besluitenlijst, stand van zaken.
 • 4 maart, blz. 178: E-mail gewijzigde versie AOK Winkel- Centrum Weezenhof. en conceptversie AOK.
 • 25 maart, blz. 170: E-mail terugkoppeling CBK (Commissie Beeld-Kwaliteit) Weezenhof.
 • 29 maart, blz. 38: Bijlage 3,Commisie Beeldkwaliteit, Vooroverleg II
 • 13 april, blz. 166: Verzoek concept versie AOK.
 • 20 april, blz. ??: E-mail met vragen vragen AOK.
 • 25 mei, blz. 70: Reactie gemeente op Bewonersplatform Weezenhof.
 • 15 juli, blz. 100: bijlage 12. E-mail overeenkomst (AOK op blz. 102).
 • 26 augustus, blz. 46: Bijlage 4, Commissie Beeldkwaliteit, Vooroverleg III
 • 30 augustus, blz. 142: E-mail verzoek om op te schieten.
 • 25 augustus, blz. 144: E-mail AOK winkelcentrum Weezenhof.
 • 31 augustus, blz. 150: E-mail met update over overeenkomst.
 • 3 september, blz. 154: E-mail parkeerkelder wordt fietskelder.
 • 4 oktober, blz. 96: Bijlage 11, Besluitenlijst anterieure overeenkomst (AOK).
 • 21 oktober, blz. ??: bijlage 5: Reacties op de inloopavond winkelcentrum Weezenhof

2022

 • 14 februari, blz. 78: vergaderstuk wijkplatform ontwikkelaar en gemeente
 • 22 november, blz. 10: Bijlage 2 (Hoofdstructuur en ruimtelijke context)
 • 9 december, blz. 1: Antwoord Woo-verzoek winkelcentrum
Categorieën
Nieuws

Zienswijzen ontvangen

Op 1 december 2022 heeft de gemeente de ontvangstbevestigingen verstuurd: onze zienswijzen worden in een reactienota samengevat en zal het college van hierop een inhoudelijke reactie geven.

De beantwoording van alle zienswijzen zal waarschijnlijk in januari 2023 gereed zijn. Daarna wordt het bestemmingsplan inclusief de reactienota aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

We blijven u op de hoogte houden!

Categorieën
Nieuws

Ledenbijdrage

Op de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 oktober 2022, is met meerderheid van stemmen het voorstel aangenomen een bijdrage van € 5,= van de leden te vragen. Hiermee willen we de recent gemaakte kosten van website, ballonnen en dergelijke alsmede de (kleine) toekomstige uitgaven betalen.

Op de avond zelf hebben reeds 24 leden voldaan, en om het zo gemakkelijk mogelijk maken kunt u zelf kiezen hoe u wilt betalen:

Manier 1, met de smartphone

Scan met de camera-app of een QR-lezer-app de QR-code hieronder.

Manier 2, met een betaallink

Betaal via betaallink met behulp van uw PC en browser. Eenvoudig en gemakkelijk.

Manier 3, een handmatige overschrijving

Maak zelf € 5,= over op deze rekening:

Stichting Huis van Weezenhof
NL57 RABO 0337 4409 80

onder vermelding van: tbv. Belangenvereniging Weezenhof

(We bedanken het Huis Van Weezenhof voor het tijdelijk ter beschikking stellen van hun bankrekening voor deze inzameling)

Categorieën
Nieuws

Zienswijze van de belangenvereniging

Op woensdag 12 oktober 2022 heeft de belangenvereniging haar zienswijze gestuurd naar de gemeenteraad van Nijmegen. Kees Teeken zal op 19 oktober (vanavond!) een toelichting geven op deze ingediende zienswijze. Kijk live mee vanaf 18.00u op deze link.

De link is ook toegankelijk via https://ris2.ibabs.eu/Nijmegen en vervolgens klikken op “Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis – Raadzaal)”.

Categorieën
Nieuws Verkeer

Zienswijze geluidshinder

De toegelaten geluidshinder om het winkelcentrum Weezenhof wordt verhoogd van 48 naar 55dB. Wilt u daarop (ook) een zienswijze indienen? dan hebben we alvast een voorbeeld gemaakt:

Deze zienswijze kunt u afzonderlijk indienen, ongeacht of u al een zienswijze over de bouwmassa, parkeren, doorstroming en ontmoetingsplein heeft ingediend.

Ter informatie: geluidsoverlast kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zie dit artikel van de NRC. In Nederland liggen de normen helaas hoger dan het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.