Statuten

Zaak: 38627
Oprichting vereniging: Belangenvereniging Weezenhof
Behandelaar: S. Geurts-van Dijck

Op een en twintig november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Mark Wilhelm, notaris te Mill en Sint Hubert:

 1. mevrouw Mariëlle Elisabeth Francisca SITSEN, geboren te Maasbree op achttien januari negentienhonderd vijfenzeventig (18-01-1975), paspoort: NY82JKRL4, afgegeven op vijfentwintig maart tweeduizend tien (25-03-2010) door de gemeente Nijmegen, wonende te 6536 HR Nijmegen, Weezenhof 28-10, gehuwd;
 2. de heer Antonius Johannes Bartholomeus VOGEL, geboren te Nijmegen op zeventien december negentienhonderd eenenzeventig (17-12-1971), identiteitskaart: IU4K11BR2, afgegeven op veertien juli tweeduizend tien (14-07-2010) door de gemeente Nijmegen, wonende te 6536 ED Nijmegen, Weezenhof 54-24, gehuwd;
 3. mevrouw Helena Maria KRUIJSEN, geboren te Nijmegen op twintig juli negentienhonderd vijfenzeventig (20-07-1975), rijbewijs: 3330791763, afgegeven op vijftien juli tweeduizend vijf (15-07-2005) door de gemeente Nijmegen, wonende te 6536 HR Nijmegen, Weezenhof 28-08, ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden:

STATUTEN
Naam en Zetel
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging Weezenhof.
 2. De vereniging is gevestigd te Nijmegen.
 3. Zij is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Doel
Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel: het beschermen van het woon en leefklimaat in de Weezenhof en omgeving.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • het vinden van aansluiting bij en/of meewerken met andere organisaties en/of instellingen ter bereiking van het doel;
  • het voeren van procedures met betrekking tot de in deze statuten genoemde doelstellingen;
  • het houden van vergaderingen en/of andere bijeenkomsten;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Duur
Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap
Artikel 4

 1. De vereniging kent uitsluitend gewone leden.
 2. Gewone leden kunnen slechts zijn die natuurlijke personen, die volwassen zijn en het doel nastreven en de contributie hebben betaald en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Artikel 5

Gewoon lid kan men worden, indien men voldoet aan de vereisten hiervoor in artikel 4 lid 2 vermeld, door schriftelijke (ook e-mail) aanmelding bij het bestuur.

Artikel 6

De secretaris van het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de leden in een daartoe op te maken (leden)register.

Artikel 7

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door het overlijden van het lid;
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging door de vereniging;
  • door ontzetting;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
  • indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
  • binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
   Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit laatste kan het geval zijn indien een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand bij herhaling niet ten volle aan zijn geldelijke verplichting jegens de vereniging heeft voldaan.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Geldmiddelen
Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • de bijdragen van de gewone leden (onder andere de contributies);
  • erfstellingen (met inachtneming van het bepaalde in de tweede volzin van artikel 11 lid 2), schenkingen en legaten;
  • subsidies, sponsorgelden, opbrengsten uit evenementen en activiteiten en andere inkomsten.
 2. Ieder gewoon lid is bij aanvang van het lidmaatschap van de vereniging een contributie verschuldigd van vijftig euro (€ 50,00).
 3. In geen geval, dus ook niet in geval van een situatie als bedoeld in artikel 8 lid 1, zal restitutie plaatsvinden van een betaalde bijdrage van een gewoon lid, behoudens in de situatie van artikel 17 lid 2.

Artikel 10
Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een aantal van drie (3) natuurlijke personen, gekozen door de algemene vergadering, die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een voorzitter aanwijzen.
 2. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster (al dan niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement); een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. Van het dagelijks bestuur zullen ten minste deel uitmaken de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
  • de voorzitter tezamen met de secretaris; of
  • de voorzitter tezamen met de penningmeester; of
  • de secretaris tezamen met de penningmeester.
 5. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De algemene Vergadering
Artikel 12

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
 2. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 3. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder lid heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het in leeftijd jaren oudste aanwezige bestuurslid. Indien dit in leeftijd jaren oudste bestuurslid niet het leiden op zich wil nemen dan zal het daarna in leeftijd jaren oudste aanwezige bestuurslid de leiding voeren, enzovoorts. Zijn geen
  bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
  voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en als blijk daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Het boekjaar (verenigingsjaar) van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 15

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met inachtneming van een termijn van veertien dagen, met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. In geval van ontbinding van de vereniging zal het batig saldo naar evenredigheid over de leden worden verdeeld.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in artikel 16 lid 6, bedoelde register.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2, 3 en 5, van overeenkomstige toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen personen verklaarden ten slotte:

Huidig bestuur

Volgens opgave van de verschenen personen is het bestuur van de vereniging op dit moment als volgt samengesteld:

 1. de verschenen persoon sub 1, mevrouw M.E.F. Sitsen, voornoemd, als secretaris;
 2. de verschenen persoon sub 2, de heer A.J.B. Vogel, voornoemd, als penningmeester;
 3. de verschenen persoon sub 3, mevrouw H.M. Kruijsen, voornoemd, als voorzitter.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december tweeduizend dertien (31-12-2013).

Adres

Het adres van de vereniging is Weezenhof 28-10, 6536 HR Nijmegen.

Inschrijving in het handelsregister

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.

WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

WAARVAN AKTE

is verleden te Nijmegen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen personen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.